۱۱ بهمن ۱۳۹۴

وضعیت ”آموزش و پرورش“ از زندانیان سیاسی هم بدتر است!

جای خالی پوشش رسانه‌ای مستقل و نبود بستر نقد و بررسی وضعیت و ساختار آموزشی

اینکه هر از گاهی در صفحات نشریات اجتماعی گریزی به دستگاه آموزش زده می‌شود و یا انتشار مطالبی که در چند مجله‌ی به اسم و ظاهر تخصصی ولی وابسته به نهادها که غیرمستقل هستند و رعایت مرجع خودشان را می‌کنند، کفایت واکاوی و بازخورد جریان آموزش را نمی‌کند.